TED Talks

行動すれば救える命について

お知らせ

お知らせ 2019.06.25

ラオスでの新生児蘇生法講習がJICA LaosのFacebookにて報告されました

先日、ラオス、パークグム郡病院にて新生児蘇生法講習を行いました。

その内容がJICA LaosFacebookにて投稿されましたので、紹介させていただきます。

ご覧いただけると幸いです。

Facebookの投稿の元はこちらですが下に内容を転記させていただきます。

https://www.facebook.com/jicalaos/posts/2301210436810506
<転記>
JICA Laos -
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ-

ທ່ານໝໍມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 9 ທ່ານ, ພະຍາບານ ແລະ ປະດຸງຄັນ ຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳທີ່ໂຮງໝໍເມືອງໃນປະເທດລາວ / 日本人医師・看護師・助産師9人がラオスの郡病院に集結!!/ 9 members of Japanese doctors, nurses and midwives gather to district hospital in Laos

ໄຫ້ບໍ? ຍັງບໍໄຫ້?, ສຽງຫົວໃຈເປັນແນວໃດ? ຍັງ ຊ້າ ຊ້າ, ນື່ງ ສອງ ສາມ ບີບ!

ບາງທ່ານກໍ່ຮຽນສຽງຮ້ອງໄຫ້ແບບເດັກນ້ອຍແລກເກີດ, ໃນຫ້ອງຮຽນເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຫົວ, ຮອຍຍີມ ແລະ ສຽງຕົບມື. 

ການຝຶກອົບຮົມຟື້ນຟູຊີບເດັກແລກເກີດຈັດຂື້້ນທີ່ໂຮງໝໍເມືອງປາກງື່ມ ເຊີ່ງຫ່າງຈາກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຊ້ເວລາປະມານ ໜື່ງຊົ່ວໂມງ ແລະ ສາມສີບນາທີ. ໂດຍງານດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາສາສະໝັກໄຈກາດ້ານປະດຸງຄັນ 3ທ່ານ, ພ້ອມດ້ວຍ ອາສາສະໝັກໄຈກາດ້ານພະຍາບານ 3ທ່ານ ແລະ ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທ່ານໝໍສະເພາະດ້ານ ສັງກັດ NPO Aozora ອີກ 3ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອງານນີ້ສະເພາະ. ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາອັນດຽວກັນຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຂອງເດັກແລກເກີດໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເກີດມີງານນີ້ຂຶ້ນມາ. ເຊິ່ງງານໃນມື້ນັ້ນ ນອກຈາກຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີແລ້ວ ຍັງໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມງານຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ ພ້ອມທັງຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາຄິດເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຊິວິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນພາກປະຕິບັດ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຮຸ່ນຕຸກກະຕາເດັກຈໍາລອງເຂົ້າໃນການທົດລອງ, ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນເປັນຢ່າງດີ. ປະຈຸບັນບັນຫາທີ່ພົບເຫັນໄດ້ເລື້ອຍໆແມ່ນ ການມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນສະຖານະການຈີງ, ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈພຽງພໍໃນການລົງມືເຮັດ, ບໍ່ຮູ້ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ, ໃນງານພວກເຮົາຍັງໄດ້ສອດແຊກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວຖືກແກ້ໄຂເຊັ່ນ ຕ້ອງລົງມືເຮັດໂຕຈິງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມລຶ້ງເຄີຍ, ເຮັດຊໍ້າໆຈົນເກີດຄວາມຊຳນານ ທີ່ສຳຄັນທຸກໆຄົນຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເປັນດ້ວຍໂຕເອງເສຍກ່ອນ.. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຄວາມປາດຖາໜາດີຂອງພວກເຮົາຈະກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຈະມີຄວາມໜັ້ນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກແລກເກີດຜ່ານການຝຶກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໜີ.

「ハイ?ニャンボーハイ(泣いた?まだ泣いてないよ)」

「フアチャイ、ペンニャオダイ?ニャンサーサー(心音はどう?まだ遅いわ)」

「ヌン、ソン、サン、ピッ!(123、ピッ!」

「んぎゃー、おぎゃー」

誰かが赤ちゃんの真似をして産声を上げる。広がる笑顔と笑い声、そして拍手。

首都ビエンチャンから1時間半の郊外、パークグム郡病院で行われたのは、新生児蘇生のトレーニング。日本から駆けつけてくれた「NPO法人あおぞら」の日本人医師3名と助産師隊員3名、看護師隊員3名による協働ワークショップが開催されました。そこにあった強い願い、「一人でも多くのラオスの赤ちゃんの命を救いたい」。それぞれの想いが形となった講習会では、蘇生に関する講義と実技、命について考える時間で構成されました。実技ではラオス人同士が教えあい、助け合う姿も。頭では知識はあっても現実の場面では実践できない、自信がない、手順がわからないそんな現状を打破するため「体で覚える」「何回も繰り返す」「一人一人が実践する」を大切にした講習となりました。

 講習会を実施したのは同郡病院配属の大竹恵美隊員。どういう経緯で講習会を開催するに至ったのか。詳しくは『JICA海外協力隊の世界日記』でもご覧ください。

 ▼JICA海外協力隊の世界日記http://world-diary.jica.go.jp/otakeemi/activity/jocvnpoinlaos_2.php

“Hai? Nyang boh hai (Cry? Noy yet cry)”, “Fua chai peng nyao dai? Nyang sah sah (how is heartbeat sound? Still slow)”, “Nun son sam, pi !(1, 2, 3, Pi !)“.

Some of the participant mimic newborn baby crying. The room filled with laughter, smiles and applause.

Neonatal Resuscitation Training was held at ParkNgum district hospital, one hour and half away from Vientiane central. Three Japanese medical doctors from NPO Aozora, traveled all the way from Japan for the training, 3 JOCV midwife volunteers, and 3 JOCV nurse volunteers organized joint workshop. They all had same strong wish, “we want to save as many as lives of newborn baby in Laos”. Their strong will made in a shape as joint workshop, which consisted of lecture, practice as well as opportunity to think over ‘life’. During practical training using baby doll model, we could observe Lao hospital staffs help and teach each other. Having knowledge but cannot carry out in real situation, Have not enough confidence to take action, Do not know proper process to do it… These are typical cases in the hospitals. To break through those situations, “get used to do it using own hands and mind”, “repeating again and again until satisfied”, “every staff try to practice”, those ideas took into account during workshop. We do strongly hope that our wish spread to Laos and every staff would have confidence to treat the babies by practicing regularly.

一覧に戻る

あなたの寄付が
お母さんと赤ちゃんの涙を止める

あおぞらでは、毎月定額を寄付いただくマンスリーサポーターを募集しています。
生まれてくる赤ちゃんを救い、命がけの出産からお母さんを守るために。
ため池などの水で生活する世帯へ、綺麗な水を届けるために。
いただいたご寄付は、各地の医療・衛生支援や運用費など
「救える命を救う」ために活用させていただきます。